ZielonaGora24.TV -filmy, wiadomosci, firmy - telewizja internetowa Zielona Góra - strona główna Strona główna

Telewizja internetowa
Poniedziałek, 16 września 2019

Regulamin

& 1.

 1. Właścicielem portalu www.ZielonaGora24.tv  jest Eureka Media z siedzibą w Zielonej Górze.
 2. Skrócona forma ZielonaGora24.tv  będzie używana w tym regulaminie jako synonim dla wszystkich usług świadczonych w portalu www.ZielonaGora24.tv   przez Eureka Media w Zielonej Górze.
 3. Dzięki ZielonaGora24.tv  Użytkownik otrzymuje możliwość umieszczenia w portalu w sposób powodujący publiczne udostępnienie nieoznaczonemu kręgowi odbiorców, wytworzonych przez siebie plików multimedialnych w postaci nagrań video. 
 4. Dodatkowo Użytkownik otrzyma także prawo do oceniania i komentowania zawartości plików multimedialnych.

& 2. Warunki użytkowania

 1. Wraz z podjęciem czynności rejestracyjnych użytkownik oświadcza, że zawiera umowę z portalem ZielonaGóra24.tv a tym samym z Eureka Media w Zielonej Górze oraz, że w pełni akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Eureka Media w Zielonej Górze przyjmuje ofertę Użytkownika, publikując wytworzone przez niego pliki multimedialne na prowadzonym przez siebie portalu ZielonaGora24.tv.
 3. Przeznaczone do umieszczenia na portalu pliki zawierające materiał filmowy mogą być przedstawione we wszystkich możliwych formatach.
 4. Prawo do dodawania, komentowania i oceniania zawartości plików multimedialnych mają wszyscy użytkownicy. Oglądanie umieszczonego na portalu materiału filmowego jest możliwe dla wszystkich internautów odwiedzających portal.
 5. Zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swojej bazy dodanych filmów, może, aktualizować dane w swoim profilu oraz oglądać statystyki odwołań do swoich filmów.

& 3. Rejestracja

 1. Podczas procesu rejestracji Użytkownik wybiera "login" i hasło. W momencie publicznego udostępnienia umieszczonych plików multimedialnych, przy ocenie i komentarzach będzie ukazywać się również "login".
 2. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i aktualizować je na bieżąco.
 3. Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany zaakceptować regulamin portalu ZielonaGora24.tv.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wybranego przez siebie hasła i nie przekazywania go osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie jest upoważniony do przekazywania i udostępniania swojego konta osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniając i przekazując osobom trzecim dostęp do swojego konta przejmuje pełną odpowiedzialność za ich czyny i postępowanie.
 6. W przypadku, gdy ZielonaGora24.tv  uzyska informację, że hasło zostało ujawnione osobom trzecim bez zgody Użytkownika, zostanie on niezwłocznie poinformowany e-mailem lub pisemnie, o zablokowaniu hasła oraz konieczności utworzenia nowego hasła.

& 4. Umieszczanie plików

 1. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszelkie prawa autorskie do dysponowania plikami, które chce umieścić w portalu i że nie są one obciążone prawami osób trzecich.
 2. Użytkownik oświadcza, że umieszczany materiał filmowy nie zawiera w sobie treści obraźliwych i naruszających zasady moralne i porządku publicznego.
 3. Aby film został umieszczony w portalu ZielonaGora24.tv  użytkownik musi zaakceptować treść Oświadczenia, które każdorazowo będzie pojawia się przed każdym załadowaniem filmu na portal.
 4. Portal ZielonaGora24.tv  zastrzega sobie prawo do kategoryzowania materiału i jego katalogowania bez zgody użytkownika, jeśli uzna, że jego wybory były nietrafne.
 5. Wraz z umieszczeniem pliku zawierającego materiał filmowy, Użytkownik otrzymuje prawo do nieograniczonego dostępu do tego materiału na stronie internetowej wraz z funkcjami wyszukiwania, rankingami i statystykami wyświetleń.
 6. Umieszczony przez Użytkownika materiał filmowy może być wyświetlany także w połączeniu z dodanymi przez portal ZielonaGora24.tv  spotami/banerami/tekstami reklamowymi w każdej formie (google adWords, popup, Web baner, ect.).
 7. Użytkownik oświadcza, że jako wyłączny autor umieszczonego pliku jest właścicielem praw autorskich do zawartego w nim materiału filmowego, oraz że przenosi autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworu na Eureka Media z siedzibą w Zielonej Górze, na zasadzie wyłączności i na czas nieoznaczony. Odpowiedniej treści oświadczenie jest częścią procesu umieszczania plików multimedialnych na portalu.
 8. Wraz z umieszczeniem przez Użytkownika materiału filmowego, ZielonaGora24.tv  otrzymuje prawa do powielania i przerabiania tego materiału w Internecie i podobnych mediach (telewizja, telefony komórkowe i inne urządzenia nadawczo-odbiorcze, publiczne odtwarzanie). Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie umieszczonego materiału do celów prezentacyjnych oraz reklamowych takich jak: baner, reklama, pop-up window, framing, telebimy i inne.
 9. Użytkownik udziela portalowi ZielonaGora24.tv  prawa do wszelkiego rodzaju technicznych przeróbek, skracania, przerabiania nadesłanego materiału na zdjęcia, stopklatki, miniaturki i umieszczania ich w dowolnym miejscu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się także, w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich, przez nadesłane przez niego materiały filmowe, do niezwłocznego poinformowania portalu ZielonaGora24.tv  o tym fakcie tak by pracownicy portalu ZielonaGora24.tv  mogli to sprawdzić i niezwłocznie usunąć ten materiał z portalu.
 11. Użytkownik zwalnia ZielonaGora24.tv  z wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu nadesłanego materiału, oraz zobowiązuje się do przejęcia oraz zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń, w tym również kosztów postępowania sądowego oraz zastępstw procesowych, związanych z umieszczonymi plikami multimedialnymi.

 & 5. Materiały filmowe - treść

 1. Użytkownik gwarantuje, ze umieszczany przez niego materiał filmowy:
  Nie ukazuje ludzi, którzy nie wyrazili zgody na ujawnienie swojego wizerunku.
 2. Nie ukazuje scen pornograficznych, gwałtów, rasizmu i innych scen nieprzeznaczonych dla nieletnich.
 3. Nie zawiera podkładu muzycznego ani fragmentów scen filmowych i muzycznych, do których użytkownik nie ma praw autorskich.
 4. Nie zawiera tajnych treści i informacji z firm i zakładów pracy, treści łamiących prywatność osób trzecich ani treści, które powstały z narażeniem zdrowia i życia osób trzecich lub zwierząt.
 5. Nie zawiera żadnych nieprawdziwych scen i fałszywych informacji, które po zmontowaniu dawałyby wrażenie współistnienia z obiektami prawdziwymi lub okolicą.
 6. Nie zawiera treści obraźliwych i ośmieszających.
 7. Nie zawiera kryptoreklamy, ukazującej markę lub produkty markowe, ani reklamy podprogowej.
 8. Emisja materiałów reklamowych, filmów i reklam konkretnej firmy, produktów i usług jest dozwolona po podpisaniu odpowiedniej umowy o współpracy z ZielonaGora24.tv  i założeniu profilu firmowego.
 9. ZielonaGora24.tv  zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych sytuacjach, do zablokowania i usunięcia materiałów filmowych, które naruszałyby jeden z powyższych punktów.
 10. Prawo zablokowania i usunięcia może być również zastosowane w stosunku do użytkowników i osób trzecich, które podjęły działania na szkodę portalu ZielonaGora24.tv .  

& 6. Ocenianie i komentowanie

 1. Przy ocenianiu i komentowaniu filmów dostępnych na stronie internetowej ZielonaGora24.tv  użytkownik powinien przestrzegać pewnych reguł, których naruszenie może skutkować zawieszeniem prawa do komentowania.
 2. Krytyka powinna mieć charakter rzeczowy i winna być wyrażana w stosownym tonie. Użytkownik powinien jasno wyrazić swoją opinię.
 3. Ocena nie powinna polegać na przypuszczeniach i nie powinna być obraźliwa.
 4. Nie powinno się zamieszczać komentarzy zawierających informacje mylące prawdę z fikcją, co w efekcie końcowym wywołałoby u pozostałych użytkowników zamęt informacyjny.
 5. Komentowanie innych filmów powinno odbywać się w zgodzie z zasadami ogólnie przyjętej uprzejmości i kultury w stosunku do innych użytkowników.
 6. ZielonaGora24.tv  zastrzega sobie prawo do usuwania ocen i komentarzy, które naruszają jedną z powyższych zasad.

& 7. Zmiany na stronie internetowej

 1. Portal ZielonaGora24.tv  ma prawo do wprowadzania zmian w szacie graficznej i wszystkich materiałach dostępnych na stronie, w celu dopasowania się do rosnących potrzeb użytkowników i odwiedzających.
 2. Portal ZielonaGora24.tv  jest uprawniony do wprowadzania nieograniczonych zmian w warunkach użytkowania i regulaminie, przy czym zobowiązuje się do informowania to wprowadzonych zmianach wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
 3. Jeśli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu względem nowo powstałych zasad w przeciągu 2 tygodni od otrzymanej informacji, przyjmuje się, że je zaakceptował.

& 8. Rozwiązanie umowy, usunięcie konta

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyn.
 2. Rezygnacja i usunięcie konta oraz profilu Użytkownika skutkuje wykasowaniem danych personalnych Użytkownika.
 3. Umieszczone przez Użytkownika pliki zawierające materiały filmowe pozostają nadal na stronie internetowej a przekazanie portalowi ZielonaGora24.tv  przez Użytkownika praw autorskich do nadesłanych przez niego materiałów filmowych pozostaje w mocy.
 4. Portal  ZielonaGora24.tv  jest uprawniony do zablokowania użytkownika i usunięcia jego konta bez podania przyczyn, wyłącznie w przypadkach, jeżeli Użytkownik podał fałszywe dane, używając swojego profilu niezgodnie z umową, postępował niezgodnie z zasadami użytkowania, albo używał treści i materiałów zawartych na portalu ZielonaGora24.tv  do celów niezgodnych z umową.
 5. W przypadku rezygnacji ze swojego profilu i usunięciu danych Użytkownika, ZielonaGora24.tv  zastrzega sobie prawo do odmowy założenia ponownie nowego konta dla tego samego użytkownika.

& 9. Postanowienia końcowe

 1. ZielonaGora24.tv  i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem portalu, umieszczaniem plików multimedialnych oraz niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Eureka Media w Zielonej Górze.
Katalog
Komunikat. Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzanie plikami "cookie". ZAMKNIJ